Wstąp do PTTK

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Potem wystarczy przyjść do Biura naszego Oddziału mieszczącego się w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców 5/1 (wejście od podwórza).

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W Oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

  1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

 

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
  3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
  4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz na stronie https://www.pttk.pl/zycie/rabaty.