Zarząd Oddziału PTTK w Kołobrzegu zaprasza na Zwyczajny Zjazd Oddziału, który odbędzie się  1.07.2022 r. roku o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub w drugim terminie na podstawie par. 17 pkt.3 Statutu Oddziału PTTK w Dużej Sali  Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu

Materiały sprawozdawcze Zarządu PTTK i komisji statutowych dostępne są do wglądu w godz. od 16:00 do 17:00 od dnia 10.06.2022 r. w biurze Oddziału PTTK

Proponowany porządek Obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK

w Kołobrzegu w dniu 1.07.2022r.

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium: Przewodniczącego zjazdu i Sekretarza
 3. Przyjecie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej  (funkcje komisji może pełnić prezydium obrad)
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (funkcje może pełnić prezydium obrad)
 7. Ustalenie prawomocności obrad
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jako obowiązującego Statutu Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.
 15. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 16. Wybór Zarządu Oddziału
 17. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
 18. Wybór delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego.
 19. Przedstawienie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
 20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 22. Przyjecie wniosków Zjazdu.
 23. Zakończenie obrad

Projekt Regulaminu Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Kołobrzegu – 1.07.2022 rok

 1. W Zjeździe Zwyczajnym udział biorą
 1. Z głosem decydującym

- Członkowie zwyczajni, którzy okażą się legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską za 2021 rok

 1. Głosem doradczym

- Członkowie honorowi

- Członkowie władz zwierzchnich

- Zaproszeni goście

 1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zjeździe są:
 1. Ważna legitymacja członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu
 2. Zaproszenie wydane przez Zarząd Oddziału PTTK
 1. Mandaty delegatów – organizatorzy wydają w dniu Zjazdu na podstawie listy członków podpisanej w dniu Zjazdu za okazaniem ważnej legitymacji członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu.
 2. Obrady Zjazdu rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zawiadomieniach.
 3. Zjazd zwyczajny jest prawomocny, jeżeli Komisja Mandatowo – Wyborcza stwierdzi:
 • że bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie rozpoczęcia Zjazdu
 • bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie rozpoczęcia
 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zjazdu mogą być wyłącznie sprawy objęte programem obrad
 2. Porządek obrad i regulamin obrad przedstawia Zjazdowi do zatwierdzenia Przewodniczący Zjazdu
 3. Udzielanie głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu w sprawach formalnych i nagłych.
 4. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.