Zarząd Oddziału PTTK w Kołobrzegu zaprasza na Zwyczajny Zjazd Oddziału, który odbędzie się 27.03.2020 roku o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub w drugim terminie na podstawie par. 17 pkt.3 Statutu Oddziału PTTK w Dużej Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu

Materiały sprawozdawcze Zarządu PTTK i komisji statutowych dostępne są do wglądu w godz. od 16:00 do 17:00 od dnia 9.03.2020r. w biurze Oddziału PTTK

Proponowany porządek Obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK

w Kołobrzegu w dniu 27.03.2020r.

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium

- Przewodniczącego Zjazdu

- Sekretarza

 1. Przyjecie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej (funkcje komisji może pełnić prezydium obrad)
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (funkcje może pełnić prezydium obrad)
 5. Ustalenie prawomocności obrad
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jako obowiązującego Statutu Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Oddziału.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej z działalności za rok 2019
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
 15. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 16. Zmiany w składzie Zarządu
 17. Przedstawienie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na 2020 rok
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 20. Przyjecie wniosków Zjazdu.
 21. Zakończenie obrad

Projekt Regulaminu Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Kołobrzegu – 27.03.2020 rok

 1. W Zjeździe Zwyczajnym udział biorą
 1. Z głosem decydującym

- Członkowie zwyczajni, którzy okażą się legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską za 2019 rok

 1. Głosem doradczym

- Członkowie honorowi

- Członkowie władz zwierzchnich

- Zaproszeni goście

 1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zjeździe są:
 1. Ważna legitymacja członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu
 2. Zaproszenie wydane przez Zarząd Oddziału PTTK
 1. Mandaty delegatów – organizatorzy wydają w dniu Zjazdu na podstawie listy członków podpisanej w dniu Zjazdu za okazaniem ważnej legitymacji członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu.
 2. Obrady Zjazdu rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zawiadomieniach.
 3. Zjazd zwyczajny jest prawomocny, jeżeli Komisja Mandatowo – Wyborcza stwierdzi:
 • że bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie rozpoczęcia Zjazdu
 • bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie rozpoczęcia
 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zjazdu mogą być wyłącznie sprawy objęte programem obrad
 2. Porządek obrad i regulamin obrad przedstawia Zjazdowi do zatwierdzenia Przewodniczący Zjazdu
 3. Udzielanie głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu w sprawach formalnych i nagłych.
 4. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.